- Obra Pública per Organismes Oficials ( Ajuntaments o altres administracions) ja que tenim Classificació Empresarial otorgada per la Junta Consultiva de Contractació.

- Obra civil per a Promotors privats.

- Edificació. Realitzant tant Obra nova d´ús residencial privat com rehabilitacions de tot tipus.

- Promoció. Habitatges privats com de naturalesa industrial.

- Manteniments:
    - Xarxa Municipal d´aigües de Cardona.
    - Camins i vials.